e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Kadra

 

Monika Skrzetuska – prezes Fundacji TULIPAN i Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie, ekspert ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej 

Kryminolog (specjalizacja: penitencjarno – kuratorska), specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, socjolog (doradca psychospołeczny). Członek Prezydium Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Ekspert w działaniach  międzynarodowych z zakresu resocjalizacji, terapii, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Wykładowca Akademicki, Trener/Szkoleniowiec. Autor innowacyjnych publikacji, programów, działań z zakresu resocjalizacji, readaptacji społecznej i profilaktyki uzależnień. Organizator działań podejmowanych w toku prowadzonej działalności.

Zachodniopomorski Lider Ekonomii Społecznej.

W Fundacji zajmuje prowadzeniem Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie i nadzorowaniem pracy związanej z działalnością fundacji, a przede wszystkim pomocą skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów, z którymi się zmagają. Prowadzi oddziaływania indywidualne i grupowe na na wolności i  na terenie m.in zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. 

 

Dagmara Rajchel – radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej (od 2004 r.), od 2015 roku cyklicznie pracuje ze skazanym/byłymi skazanymi i ich rodzinami.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy  Postpenitencjarnej nadzoruje dział prawny w formie stacjonarnej, telefonicznej oraz korespondencyjnej. Prowadzi wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu pomocy prawnej na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

Pola Rechinbach-Piotrowicz – doradca zawodowy/pośrednik pracy

Pedagog o specjalizacjach pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz doradztwo zawodowe i personalne Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów m.in dotyczących pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi marginalizacją w zakresie rynku pracy, Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy z klientami potrzebującymi wsparcia na rynku pracy zdobyte m.in w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Szczecinie. W ramach swoich obowiązków służbowych świadczyła indywidualne i grupowe doradztwo oraz pośrednictwo pracy dla osób wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, młodzieży stojącej przed wyborem ścieżki zawodowej, byłych skazanych, a także młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych czy Schroniskach dla Nieletnich. 

W Fundacji i Ośrodku Pomocy  Postpenitencjarnej  udziela  profesjonalnego wsparcia aktywizacyjno – zawodowego skazanym/byłym skazanym i ich najbliższym, w tym zajmuje się  promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową m.in w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy.  Prowadzi wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu wsparcia aktywizacyjno – zawdowego na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

Maja Wencierska – psycholog/coach

Certyfikowana trenerka biznesu, doradca HR, wykładowca, konsultantka przedsiębiorstw. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Cognitivo. Z wykształcenia psycholog, neurokognitywista, socjolog, fizyk medyczny i muzyk. Uparcie wierzy w człowieka i możliwość satysfakcjonujących jego zmian na każdym etapie życia. Od 2013 roku cyklicznie pracuje ze skazanym/byłymi skazanymi i ich rodzinami.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej  zajmuje się  wsparciem psychologicznym dedykowanym osobom przebywającym i opuszczającym jednostki penitencjarne oraz członkom rodzin oraz szkoleniami indywidualnymi w zakresie zarządzania emocjami, treningiem psychospołecznym, umożliwiającym skuteczną adaptację w rodzinie i społeczeństwie po opuszczeniu zakładów karnych, poradnictwem w zakresie budowania relacji.

 

Monika Selwesiuk  specjalista d. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, terapeuta uzależnień

Z wykształcenia pedagog ze specjalnością opiekuńczo – wychowawczą, resocjalizacją i profilaktyką uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w placówce oświatowej. Posiada imponujące doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień.

W Fundacji i Ośrodku zajmuje się prowadzeniem działań terapeutycznych związanych z przeciwdziałaniem agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień, a także wsparciem socjalnym. 

 

Weronika Sieg – specjalista ds. zarzadzania kryzysowego i pomocy społecznej

Od 13 lat kurator zawodowy Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego „Socjologia”, Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie „ Organizacja i Zarzadzanie Pomocą Społeczną”’, Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego studiów podyplomowych dla kuratorów Zawodowych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia XV Szkoła mediacji.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe: jako specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie, koordynator w Schronisku dla Bezdomnych Rodzin w Szczecinie, kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Nowogardzie, kurator specjalista kuratorskiej służby sądowej ds. Dorosłych przy Sadzie Rejonowym w Szczecin PiZ w Szczecinie, Konsultant w kampanii „ Biała wstążka” – pomoc osoba dotkniętych przemocą MOPR.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem indywidualnych spotkań dla byłych skazanych i ich rodzin, mających na celu udzielanie niezbędnej pomocy w sytuacjach kryzysowych tj. bezdomność, brak środków do życia, eksmisja, dozór elektroniczny/grzywna/kara pozbawienia wolności, przemoc w rodzinie. Podejmuje działania zmierzające do uzyskania pomocy postpenitencjarnej. 

 

Iwona Miazga – arteterapeuta 

dyplomowany arteterapeuta, mgr pedagogiki terapeutycznej i rehabilitacji ruchem, licencjonowany doradca społeczny, kinezjolog edukacyjny. Właścicielka firmy artystycznej, organizator kursów i warsztatów rękodzielniczych, w 2018 był wolontariuszem programu Czysty Talent (resocjalizacja poprzez arteterapie).

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem spotkań grupowych o tematyce arteterapeutycznej (resocjalizacja poprzez działania artystyczne) na teremie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

Kamila Pszenna – kierownik administracyjny

Z wykształcenia mgr politologii oraz pedagogiki (spec. prewencja patologii i zagrożeń społecznych), ukończone studium MBA, studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacyjnego, doradztwa personalnego i organizacyjnego, marketingu i public relations. Ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu oraz rozliczaniu projektów w sektorze organizacji pozarządowych. Od 2009 r. pracuje w sektorze NGO pozyskując dofinansowania oraz koordynując projekty.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej zajmuje się nadzorowaniem działu administracyjno – projektowego.

 

Fundację obsługują:

  • Centrum Biznesu Spółka z.o.o. 
  • Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Rajchel

 

Wszyscy specjaliści to osoby z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami, a przede wszystkim odpowiednią praktyką w pracy z osobami skazanymi i ich rodzinami.