e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Kadra

 

Monika Skrzetuska – prezes Fundacji TULIPAN i Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie, ekspert ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej 

Kryminolog (specjalizacja: penitencjarno – kuratorska), specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, socjolog (doradca psychospołeczny), w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia – specjalizacja Psychologia Kliniczna. Członek Prezydium Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Ekspert w działaniach  międzynarodowych z zakresu resocjalizacji, terapii, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Wykładowca Akademicki, Trener/Szkoleniowiec. Autor innowacyjnych publikacji, programów, działań z zakresu resocjalizacji, readaptacji społecznej i profilaktyki uzależnień. Organizator działań podejmowanych w toku prowadzonej działalności.

Zachodniopomorski Lider Ekonomii Społecznej.

W Fundacji zajmuje prowadzeniem Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie i nadzorowaniem pracy związanej z działalnością fundacji, a przede wszystkim pomocą skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów, z którymi się zmagają. Prowadzi oddziaływania indywidualne i grupowe na na wolności i  na terenie m.in zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. 

 

Pola Rechinbach-Piotrowicz – doradca zawodowy/pośrednik pracy, dyrektor ds. rozwoju i szkoleń komercyjnych Fundacji TULIPAN

Pedagog o specjalizacjach pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz doradztwo zawodowe i personalne. Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów m.in dotyczących pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi marginalizacją w zakresie rynku pracy. Od 2007 roku pracuje z klientami potrzebującymi wsparcia na rynku pracy. W ramach swoich obowiązków służbowych świadczyła indywidualne i grupowe doradztwo oraz pośrednictwo pracy dla osób chcących się przekwalifikować, osób wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, młodzieży stojącej przed wyborem ścieżki zawodowej, byłych skazanych, a także młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych czy Schroniskach dla Nieletnich. Właścicielka firmy Doradczo-Szkoleniowej Pola Rechinbach-Piotrowicz.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej udziela profesjonalnego wsparcia aktywizacyjno – zawodowego skazanym/byłym skazanym i ich najbliższym, w tym zajmuje się  promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową m.in w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy. Prowadzi wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu wsparcia aktywizacyjno – zawodowego na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Pełni obowiązki dyrektora ds. rozwoju i szkoleń Fundacji TULIPAN, zajmując się działalnością odpłatną pożytku publicznego.

 

Dagmara Rajchel-Gadus – radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej (od 2004 r.), od 2015 roku cyklicznie pracuje ze skazanym/byłymi skazanymi i ich rodzinami.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy  Postpenitencjarnej nadzoruje dział prawny w formie stacjonarnej, telefonicznej oraz korespondencyjnej. Prowadzi wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu pomocy prawnej na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

Maja Wencierska – psycholog/coach

Certyfikowana trenerka biznesu, doradca HR, wykładowca, konsultantka przedsiębiorstw. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Cognitivo. Z wykształcenia psycholog, neurokognitywista, socjolog, fizyk medyczny i muzyk. Uparcie wierzy w człowieka i możliwość satysfakcjonujących zmian na każdym etapie życia. Od 2013 roku cyklicznie pracuje ze skazanym/byłymi skazanymi i ich rodzinami.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej  zajmuje się  wsparciem psychologicznym dedykowanym osobom przebywającym i opuszczającym jednostki penitencjarne oraz członkom rodzin oraz szkoleniami indywidualnymi w zakresie zarządzania emocjami, treningiem psychospołecznym, umożliwiającym skuteczną adaptację w rodzinie i społeczeństwie po opuszczeniu zakładów karnych, poradnictwem w zakresie budowania relacji.

 

Monika Selwesiuk  specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, terapeuta uzależnień

Z wykształcenia pedagog ze specjalnością opiekuńczo – wychowawczą, resocjalizacją i profilaktyką uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w placówce oświatowej. Posiada imponujące doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień.

W Fundacji i Ośrodku zajmuje się prowadzeniem działań terapeutycznych związanych z przeciwdziałaniem agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień, a także wsparciem socjalnym. 

 

Ewelina Litwin – osoba pierwszego kontaktu, koordynator ds. organizacyjnych 

Pedagog o ukończonej specjalności Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna, w trakcie studiów magisterskich na kierunku Kryminologia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – w organizacjach pozarządowych oraz placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe); uczestniczyła w szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu inkluzji, edukacji pozaformalnej, prowadzenia międzynarodowych spotkań młodzieży, praw człowieka, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, zaburzeń dzieci i młodzieży, uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania dyskryminacji, zagrożeń w sieci. Trener z zakresu cyberprzemocy – w ramach projektu „TULIPAN w sieci”.

W Fundacji i Ośrodku zajmuje się udzielaniem wsparcia skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom – osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Koordynuje działaniami prowadzonymi w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

Weronika Sieg – kurator zawodowy

Od 13 lat kurator zawodowy Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego „Socjologia”, Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie „ Organizacja i Zarzadzanie Pomocą Społeczną”’, Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego studiów podyplomowych dla kuratorów Zawodowych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia XV Szkoła mediacji.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe: jako specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie, koordynator w Schronisku dla Bezdomnych Rodzin w Szczecinie, kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Nowogardzie, kurator specjalista kuratorskiej służby sądowej ds. Dorosłych przy Sadzie Rejonowym w Szczecin PiZ w Szczecinie, Konsultant w kampanii „ Biała wstążka” – pomoc osobom dotkniętym przemocą MOPR.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem indywidualnych spotkań dla byłych skazanych i ich rodzin w celu udzielenia pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Realizuje działania z zakresu prawa karnego i rodzinnego. 

 

Tomasz Wasielewski – animator czasu wolnego

Były skazany, kiedyś narkoman/alkoholik, a dziś nawrócony człowiek, z wieloma pasjami, który pomaga innym zmienić swoje myślenie o sobie i życiu. Od kilku lat jest związany z Fundacją TULIPAN – jako podopieczny oraz wolontariusz, który aktywnie wspiera działania organizacji.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem aktywności związanych z animacją czasu wolnego w programach readaptacyjnych, grupach wsparcia dla byłych skazanych i ich rodzin. Podejmuje działania na rzecz naszych podopiecznych, czego celem jest kształtowanie ich nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. bez używek.

 

 

Kamila Pszenna – kierownik administracyjny

Z wykształcenia mgr politologii oraz pedagogiki (spec. prewencja patologii i zagrożeń społecznych), ukończone studium MBA, studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacyjnego, doradztwa personalnego i organizacyjnego, marketingu i public relations. Ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu oraz rozliczaniu projektów w sektorze organizacji pozarządowych. Od 2009 r. pracuje w sektorze NGO pozyskując dofinansowania oraz koordynując projekty.

W Fundacji i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej zajmuje się nadzorowaniem działu administracyjno – projektowego.

 

Fundację obsługują:

  • Centrum Biznesu Spółka z.o.o. 
  • Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Rajchel

 

Wszyscy specjaliści to osoby z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami, a przede wszystkim odpowiednią praktyką w pracy z osobami skazanymi i ich rodzinami.