e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Kadra

 

 

Monika Skrzetuska – prezes Fundacji Tulipan, specjalista ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej

Członek Prezydium Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień. W trakcie odbywania studiów kryminologicznych z zakresu kryminologii penitencjarno – kuratorskiej. Ekspert w projektach międzynarodowych z zakresu resocjalizacji i pomocy skazanym, wykładowca akademicki, trener.

Autor publikacji i programów fundacji Tulipan. Organizator działań podejmowanych w toku prowadzonej działalności.

Zachodniopomorski Lider Ekonomii Społecznej 2016.

W Fundacji zajmuje się nadzorowaniem pracy związany z działalnością fundacji, a przede wszystkim pomocą skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów, z którymi się zmagają. Prowadzi oddziaływania indywidualne i grupowe na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych oraz w siedzibie Fundacji Tulipan.

 

Dagmara Rajchel – radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej (od 2004 r.), w tym także w  pracy z osobami karanymi i ich rodzinami.

W Fundacji nadzoruje dział prawny, udziela pomocy prawnej w siedzibie fundacji w formie stacjonarnej, telefonicznej oraz korespondencyjnej. Prowadzi wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu pomocy prawnej na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

Renata Sobolewska – adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej karierze zawodowej pracowała m. in. w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, równocześnie odbywając aplikację sędziowską. Była zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie na stanowisku asesora i prokuratora. W 1992 r. złożyła przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie egzamin radcowski, wykonując następnie zawód radcy prawnego, będąc zatrudniona w Agencji Własności Skarbu Państwa w Szczecinie. Od 2009 do dnia dzisiejszego wykonuję zawód adwokata świadcząc pomoc prawną w szczególności w zakresie prawa karnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego ( zwłaszcza sprawy o rozwód, podział majątku oraz nieletnich ).

W Fundacji świadczy wsparcie doradcze w postaci pomocy prawnej oraz zajmuje się zleconymi sprawami prawnymi skazanych/byłych skazanych i ich rodzin.

 

Maja Wencierska – doradca zawodowy, coach, psycholog, trenerka umiejętności psychospołecznych, terapeutka

Na co dzień certyfikowana trenerka biznesu, doradca HR, wykładowca, konsultantka przedsiębiorstw. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Cognitivo. Z wykształcenia neurokognitywista, socjolog, fizyk medyczny i muzyk. Uparcie wierzy w człowieka i możliwość satysfakcjonujących jego zmian na każdym etapie życia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami skazanymi i ich rodzinami.

W Fundacji zajmuje się doradztwem zawodowym, wsparciem terapeutycznym dedykowanym osobom przebywającym i opuszczającym jednostki penitencjarne oraz członkom rodzin oraz szkoleniami indywidualnymi w zakresie zarządzania emocjami, treningiem psychospołecznym, umożliwiającym skuteczną adaptację w rodzinie i społeczeństwie po opuszczeniu zakładów karnych, poradnictwem w zakresie budowania relacji.

 

Marek Lipiński – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Z wykształcenia  socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie przy Instytucie Psychologii Zdrowia, Studium Terapii Uzależnień. Posiada ponad 20–letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Współwykonawca projektów realizowanych przez m. in. SP ZOZ „Zdroje” oraz WOMP w Szczecinie. Na co dzień prowadzi  terapie indywidualne i grupowe z osobami uzależnionymi, współprowadzi grupy wsparcia.

W Fundacji zajmuje się sprawowaniem nadzoru merytorycznego nad działaniami terapeutycznymi, prowadzi spotkania terapeutyczne (grupowe i indywidualne) ze skazanymi/byłymi skazanymi.

 

Katarzyna Jastrzębska – psycholog, terapeuta

Z wykształcenia socjolog, psychoterapeuta psychoterapii długoterminowej oraz terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, socjoterapeuta, doradca psychospołeczny. Jest  trenerem, szkoleniowcem, diagnostą oraz wykładowcą akademickim. Posiada wiele lat pracy w zakresie interwencji kryzysowej. Pracuje m. in.  ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej.  Od wielu lat współpracuje z instytucjami pomocowymi, prowadząc warsztaty i szkolenia, w tym dla osób skazanych. Od ponad 10 lat prowadzi własną praktykę.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, a także świadczy wsparcie psychologiczne dla skazanych i członków ich rodzin.  

 

Monika Selwasiuk  pracownik socjalny

Z wykształcenia pedagog ze specjalnością opiekuńczo – wychowawczą, resocjalizacją i profilaktyką uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w placówce oświatowej. Posiada imponujące doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia oraz pomocą socjalną dla podopiecznych fundacji, prowadzi i nadzoruje działanie programu korespondencyjnego dla skazanych.  

 

Kamila Pszenna –kierownik administracyjny

Z wykształcenia mgr politologii oraz pedagogiki (spec. prewencja patologii i zagrożeń społecznych), ukończone studium MBA, studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacyjnego, doradztwa personalnego i organizacyjnego, marketingu i public relations. Ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu oraz rozliczaniu projektów w sektorze organizacji pozarządowych. Od 2009 r. pracuje w sektorze NGO pozyskując dofinansowania oraz koordynując projekty.

W Fundacji zajmuje się działaniami administracyjno – projektowymi.

 

 

Fundację obsługują:

  • Biuro Rachunkowe REDITUS
  • Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Rajchel
  • Kancelaria Adwokacka Renata Sobolewska

 

 

 

Wszyscy specjaliści to osoby z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami, a przede wszystkim odpowiednią praktyką w pracy z osobami skazanymi i ich rodzinami.