e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Regulamin Ośrodka

 

Regulamin Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN z siedzibą Szczecinie prowadzącej Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w województwie zachodniopomorskim w sprawie przyznawania pomocy materialnej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

1. Ośrodek udziela pomocy, w tym pomocy materialnej, wyłącznie osobom pozbawionym wolności. „Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia)”.

2. Pomoc materialna oferowana przez Fundację to:

  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania dla byłych skazanych,
  • pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
  • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,
  • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej
    w postaci bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów specjalistycznego wsparcia aktywizacyjno, w tym organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

3. Do uzyskania pomocy materialnej niezbędny jest kontakt z osobą pierwszego kontaktu, przedłożenie przez byłego skazanego świadectwa zwolnienia, stała współpraca ze specjalistami Ośrodka w zakresie społecznej readaptacji, a następnie złożenie wniosku w Biurze Fundacji z uzasadnieniem, z którego wynika trudna sytuacja materialna.

4. W przypadku wniosku o uzyskanie pomocy w postaci kosztów czasowego zakwaterowania, wnioskodawca winien przedłożyć umowę najmu oraz rachunek Wynajmującego.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, które mogą stanowić podstawę przyznania pomocy.

6. Brak przedłożenia wymaganych do wniosku dokumentów spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony.

7. O treści decyzji w sprawie udzielenia pomocy materialnej informuje osoba pierwszego kontaktu – telefonicznie lub osobiście (na kolejnym spotkaniu).

8. Pomoc materialna jest pomocą uznaniową. Od decyzji w sprawie udzielenia pomocy/odmowy udzielenia pomocy nie przysługuje odwołanie.

9. Beneficjent, który otrzyma decyzję o przyznaniu pomocy materialnej zobowiązuje się do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem.

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości