e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Programy

 

Pomoc na start program readaptacji i reintegracji społecznej dla skazanych opuszczających zachodniopomorskie jednostki penitencjarne, stawiających pierwsze kroki na wolności (do 3 miesięcy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej). Działanie ukierunkowane było na wdrażaniu programu indywidualnej pomocy postpenitencjarnej. W ramach projektu udzielano niezbędnej pomocy rzeczowej w postaci bonów żywnościowych. Plakat programu „Pomoc na start”

Program współfinansowany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Program wspierający działalność z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Celem głównym zadania publicznego był wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych wśród skazanych osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych wiedzy o HIV/AIDS ze skazanymi, odbywającymi kary pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Fundacja TULIPAN w ramach programu wydała informator wiedzy o HIV/AIDS skierowany do skazanych osadzonych na terenie 16-stu zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

 

Program współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

 

 

Program readaptacji społecznej pt. „Kierunek -> Wolność”. Program miał za zadanie wesprzeć i zaktywizować społecznie i zawodowo osoby pozbawione wolności, znajdujące się w okresie przygotowywania się do wyjścia na wolność. Działanie było realizowane przy aktywnej i stałej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej i Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej. Działania polegały na uczestnictwie skazanych w grupowych i indywidualnych spotkaniach aktywizująco – wspierających ze specjalistą ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, radcą prawnym, coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych. Plakat programu „Kierunek -> Wolność”

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program grupowego i indywidualnego wsparcia socjalno – prawnego dla skazanych, byłych skazanych i członków ich rodzin. Udzielano wsparcia socjalno – prawnego, które przyczyniło się do rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i reintegracji społecznej w/w osób – redukując bariery w przystosowaniu się do czynnego i samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach programu udzielono pomocy/wsparcia specjalistów w zakresie socjalno – prawnym przez specjalistę ds. pomocy osobom skazanym, radcę prawnego, pracownika socjalnego. Program był przeznaczony dla byłych skazanych i członków ich rodzin, a także skazanych odbywających kary pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych (forma korespondencyjna). W ramach tego działania skazani otrzymali dodatkowo pomoc w formie materiałów piśmienniczych oraz pocztowych w celu ułatwienie kontaktu ze specjalistami, a także bliskimi.

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Miasta Szczecin

 

 

Program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla byłych skazanych. Pomoc w formie grup wsparcia dostarczała uczestnikom użytecznych informacji, skłaniała do relacjonowania własnych doświadczeń związanych z problemami, z którymi borykają się na co dzień osoby zaburzone psychicznie, w tym byli skazani, pomagała w zwalczaniu bezradności wobec trapiącego problemu i trudnej sytuacji życiowej, a także wspierała w budowaniu siły, nadziei i poczucia własnej wartości. Grupy wsparcia pozwalały na aktywizację osób zaburzonych, umożliwiając im zrozumieć i nawiązać kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach. Grupy wparcia były prowadzone przez specjalistę ds. doradztwa psychospołecznego oraz byłego skazanego (podopiecznego fundacji Tulipan) na co dzień prowadzącego grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych na terenie kościołów, ośrodków szkolno – wychowawczych, jednostek penitencjarnych.

 

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program readaptacji i reintegracji społecznej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych oraz członków ich rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego „Wykluczeni? Wykluczone!”. Organizacja grupowych treningów/warsztatów psychospołecznych wspierających byłych skazanych we właściwym zaplanowaniu rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i integracji społecznej, a także udzielanie korespondencyjnej pomocy skazanym osadzonym w 16-stu zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych. Głównym celem programu była pomoc w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, marginalizacji społecznej osób skazanych/byłych skazanych i ich rodzin. W ramach pomocy korespondencyjnej skazani dodatkowo mieli możliwość otrzymania znaczków pocztowych, materiałów biurowych: koperty, zeszyty, długopisy w celu utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi.

Program współfinansowany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Program rehabilitacji w zakresie poznania społecznego dla skazanych cierpiących na zaburzenia psychiczne, osadzonych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Goleniowie, przygotowujących się do opuszczenia placówki karnej i ich rodzin „Drogowskaz”. W programie rehabilitacji w zakresie poznania społecznego brali udział skazani cierpiący na zaburzenia psychicznie, osadzeni na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Goleniowie, przygotowujący się do opuszczenia placówki karnej, a także ich rodziny. Dodatkowo w każdym miesiącu przeprowadzane były spotkania z członkami rodzin skazanych, uczestniczących w programie. Plakat programu „Drogowskaz”

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program „Coaching prawny”.  Cykl warsztatów/treningów terapeutyczno – prawnych dla mieszkańców miasta Szczecin, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mają orzeczony dozór kuratora sądowego, posiadają dozór elektroniczny. Plakat programu „Coaching prawny”

Program współfinansowany ze środków Miasta Szczecin

 

 

Program „Wywiadówka”.  Cykl konferencji – spotkań młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze skazanymi, którzy przedstawiali swoją historię: jak trafili do placówki karnej, jak przez to zmieniło się ich życie, co stracili, czego żałują, jak obecnie wygląda ich życie, jak zerwali z nałogami i środowiskiem przestępczym. Programem zostało objętych 30 placówek w tym gimnazja, domy dziecka, placówki szkolno – wychowawcze. Plakat programu „Wywiadówka”

Program współfinansowany ze środków Miasta Szczecin oraz Gminy Police

 

 

Program „Ja na rynku pracy”. Program aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Program przy współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP.

 

Program finansowany przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP