e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Programy

 

Rozmowy kontrolowane – działania polegały na uczestnictwie skazanych w spotkaniach indywidualnych ze specjalistami różnych dziedzin:

 • specjalistą ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej (Monika Skrzetuska) – pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów, prowadzenie rozmów aktywizujących, które maja na celu zmianę dotychczasowego trybu życia; uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron osadzonego stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych; wsparcie w budowaniu auto motywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw; dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją); doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym;
 • radcą prawnym (Dagmara Rajchel)  w celu wsparcia w rozwiązaniu spraw prawnych;
 • coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych (Maja Wencierska) w celu wsparcia w utworzeniu ścieżki zawodowej/edukacyjnej/szkoleniowej, bazując na posiadanych kompetencjach społeczno – zawodowych  poszczególnych uczestników.

Rozmowy indywidualne odbywały się na terenie czterech zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie:

 • Areszt Śledczy w Szczecinie: kwiecień – maj 2018 r.
 • Zakład Karny w Nowogardzie: czerwiec – lipiec 2018 r.
 • Zakład Karny w Goleniowie: sierpień – wrzesień 2018 r.
 • Zakład Karny w Stargardzie: październik listopad 2018 r.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Czysty talent – aktywizacja skazanych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprzez działania terapeutyczno – resocjalizacyjne z wykorzystaniem artterapii. Działania wykorzystujące arteterapię łączą ze sobą dwa podstawowe elementy – resocjalizację oraz terapię przez sztukę. Projekt został stworzony jako droga do wolności szeroko pojętej – wolności od uzależnień.

Podczas zajęć skazani doświadczali nie tylko pozytywnych emocji wynikających z samego procesu twórczego, ale również satysfakcję z własnego działania. Podczas warsztatów uczestnicy stworzyli m.in. gry-układanki z filcu, obrazy inspirowane emocjami, przestrzenne prace ścienne, formy użytkowe, jak np. ozdobne torby na zakupy, serca z masy papierowej z osobistymi przemyśleniami, maski jako symbol powrotu do prawdziwej tożsamości, oryginalną biżuterię. Zwieńczeniem programu była wystawa prac osadzonych. Prac, które odzwierciedlają ludzkie problemy, ale i zapisane w pamięci piękne chwile, przemyślenia. Materiały podczas wystawy zostały przekazane do Fundacji TĘCZA SERC.

Zadanie publiczne zostało zrealizowane przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie w tym z funkcjonariuszami jednostek penitencjarnych zaangażowanych w program.

Program był prowadzony na terenie dwóch  zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych:

 • Zakładu Karnego w Nowogardzie (kwiecień – listopad 2018)
 • Zakładu Karnego w Goleniowie – oddział terapeutyczny (kwiecień – listopad 2018)

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wychodzę? Nie biorę! program na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płotach. Wcześniejszy program Wyjść na prostą! (pierwszy program przeprowadzony na terenie OZ Płoty) cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem skazanych. W projekcie wzięła udział maksymalna z możliwych ilość osób osadzonych. Informacja o Tulipanowym działaniu na terenie jednostki trafiła do pozostałych osadzonych, którzy zasygnalizowali chęć wzięcia udziału w tulipanowych spotkaniach, aby walczyć z uzależnieniami oraz ze względu na chęć zmiany swojego dotychczasowego życia. Działania na terenie jednostki penitencjarnej były prowadzone w każdy wtorek, przez:

Marka Lipińskiego – specjalistę psychoterapii uzależnień
Monikę Skrzetuską – specjalistę ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień (prezes Fundacji Tulipan).

Projekt był realizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie oraz Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Program był współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Uwolnieni od nałogu (program resocjalizacyjno – terapeutyczny). Celem strategicznym zadania publicznego jest ograniczenie szkód, wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych przez skazanych. Program kładzie duży nacisk na zwalczanie zjawiska powrotu do przestępstwa (recydywy/multirecydywy), jest przeprowadzany na terenie dwóch zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych w wyznaczonych terminach: ZK Nowogard (maj-lipiec 2017), ZK Stargard (sierpień-październik 2017). Działanie polega  na uczestnictwie skazanych w programie składającym się ze stałych grupowych i indywidualnych spotkań terapeutycznych i resocjalizacyjno – readaptacyjnych oraz spotkań tematycznych tj.:

 1. Stałe grupowe spotkania terapeutyczne.
 2. Stałe grupowe spotkania resocjalizacyjno – readaptacyjne.
 3. Tematyczne spotkania grupowe ze specjalistami.
 4. Tematyczne spotkania o nazwie „Świadectwo”.

W ramach programu przeprowadzane są uzupełniające spotkania indywidualne dla skazanych biorących udział w stałych spotkaniach grupowych.

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wyjść na prostą – program „wolnościowy”, którego zadaniem było przygotować skazanych do wyjścia na wolność. Głównym celem działania było zapobieganie kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępczością. Program był przeprowadzany na terenie czterech zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych, podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie w wyznaczonych terminach: ZK Nowogard (kwiecień-maj 2017), ZK Stargard (lipiec 2017), Oddział Zewnętrzny w Płotach (wrzesień 2017), ZK Goleniów (październik-listopad 2017). Skazani biorący udział w programie mieli możliwość spotkań grupowych i indywidualnych ze specjalistami Fundacji Tulipan (radcą prawnym, coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych, specjalistą ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień), kuratorami zawodowymi, specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pracownikami socjalnymi/asystentami rodzin z zachodniopomorskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

W ramach programu prowadzona była – w siedzibie Fundacji Tulipan – zamknięta grupa wsparcia dla byłych skazanych oraz została wydana publikacja dot. programów pomocowych dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin realizowanych przez zachodniopomorskie instytucje/placówki/organizacje.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Rodzina ponad wszystko to pierwszy program w Polsce, gdzie rodziny (kobiety i dzieci)  miały możliwość działania w procesie resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji z mężami/ojcami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Projekt zakładał kompleksowe oraz innowacyjne na skalę Polski w tym województwa zachodniopomorskiego działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją. Zadanie publiczne było adresowane przede wszystkim do rodzin, które narażone są na wielokrotne (z więcej niż innego powodu) wykluczenie społeczne (zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

 

Pomoc na start program readaptacji i reintegracji społecznej dla skazanych opuszczających zachodniopomorskie jednostki penitencjarne, stawiających pierwsze kroki na wolności (do 3 miesięcy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej). Działanie ukierunkowane było na wdrażaniu programu indywidualnej pomocy postpenitencjarnej. W ramach projektu udzielano niezbędnej pomocy rzeczowej w postaci bonów żywnościowych. Plakat programu „Pomoc na start”

Program współfinansowany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Program wspierający działalność z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Celem głównym zadania publicznego był wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych wśród skazanych osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych wiedzy o HIV/AIDS ze skazanymi, odbywającymi kary pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Fundacja TULIPAN w ramach programu wydała informator wiedzy o HIV/AIDS skierowany do skazanych osadzonych na terenie 16-stu zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

 

 

Program współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

 

 

Program readaptacji społecznej pt. „Kierunek -> Wolność”. Program miał za zadanie wesprzeć i zaktywizować społecznie i zawodowo osoby pozbawione wolności, znajdujące się w okresie przygotowywania się do wyjścia na wolność. Działanie było realizowane przy aktywnej i stałej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej i Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej. Działania polegały na uczestnictwie skazanych w grupowych i indywidualnych spotkaniach aktywizująco – wspierających ze specjalistą ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, radcą prawnym, coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych. Plakat programu „Kierunek -> Wolność”

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program grupowego i indywidualnego wsparcia socjalno – prawnego dla skazanych, byłych skazanych i członków ich rodzin. Udzielano wsparcia socjalno – prawnego, które przyczyniło się do rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i reintegracji społecznej w/w osób – redukując bariery w przystosowaniu się do czynnego i samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach programu udzielono pomocy/wsparcia specjalistów w zakresie socjalno – prawnym przez specjalistę ds. pomocy osobom skazanym, radcę prawnego, pracownika socjalnego. Program był przeznaczony dla byłych skazanych i członków ich rodzin, a także skazanych odbywających kary pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych (forma korespondencyjna). W ramach tego działania skazani otrzymali dodatkowo pomoc w formie materiałów piśmienniczych oraz pocztowych w celu ułatwienie kontaktu ze specjalistami, a także bliskimi.

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Miasta Szczecin

 

 

Program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla byłych skazanych. Pomoc w formie grup wsparcia dostarczała uczestnikom użytecznych informacji, skłaniała do relacjonowania własnych doświadczeń związanych z problemami, z którymi borykają się na co dzień osoby zaburzone psychicznie, w tym byli skazani, pomagała w zwalczaniu bezradności wobec trapiącego problemu i trudnej sytuacji życiowej, a także wspierała w budowaniu siły, nadziei i poczucia własnej wartości. Grupy wsparcia pozwalały na aktywizację osób zaburzonych, umożliwiając im zrozumieć i nawiązać kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach. Grupy wparcia były prowadzone przez specjalistę ds. doradztwa psychospołecznego oraz byłego skazanego (podopiecznego fundacji Tulipan) na co dzień prowadzącego grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych na terenie kościołów, ośrodków szkolno – wychowawczych, jednostek penitencjarnych.

 

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program readaptacji i reintegracji społecznej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych oraz członków ich rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego „Wykluczeni? Wykluczone!”. Organizacja grupowych treningów/warsztatów psychospołecznych wspierających byłych skazanych we właściwym zaplanowaniu rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i integracji społecznej, a także udzielanie korespondencyjnej pomocy skazanym osadzonym w 16-stu zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych. Głównym celem programu była pomoc w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, marginalizacji społecznej osób skazanych/byłych skazanych i ich rodzin. W ramach pomocy korespondencyjnej skazani dodatkowo mieli możliwość otrzymania znaczków pocztowych, materiałów biurowych: koperty, zeszyty, długopisy w celu utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi.

Program współfinansowany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Program rehabilitacji w zakresie poznania społecznego dla skazanych cierpiących na zaburzenia psychiczne, osadzonych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Goleniowie, przygotowujących się do opuszczenia placówki karnej i ich rodzin „Drogowskaz”. W programie rehabilitacji w zakresie poznania społecznego brali udział skazani cierpiący na zaburzenia psychicznie, osadzeni na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Goleniowie, przygotowujący się do opuszczenia placówki karnej, a także ich rodziny. Dodatkowo w każdym miesiącu przeprowadzane były spotkania z członkami rodzin skazanych, uczestniczących w programie. Plakat programu „Drogowskaz”

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Program „Coaching prawny”.  Cykl warsztatów/treningów terapeutyczno – prawnych dla mieszkańców miasta Szczecin, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mają orzeczony dozór kuratora sądowego, posiadają dozór elektroniczny. Plakat programu „Coaching prawny”

Program współfinansowany ze środków Miasta Szczecin

 

 

Program „Wywiadówka”.  Cykl konferencji – spotkań młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze skazanymi, którzy przedstawiali swoją historię: jak trafili do placówki karnej, jak przez to zmieniło się ich życie, co stracili, czego żałują, jak obecnie wygląda ich życie, jak zerwali z nałogami i środowiskiem przestępczym. Programem zostało objętych 30 placówek w tym gimnazja, domy dziecka, placówki szkolno – wychowawcze. Plakat programu „Wywiadówka”

Program współfinansowany ze środków Miasta Szczecin oraz Gminy Police

 

 

Program „Ja na rynku pracy”. Program aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Program przy współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP.

 

Program finansowany przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP