e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Punkt konsultacyjny dla skazanych, byłych skazanych i ich rodzin TULIPAN

W ramach Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN” umożliwia się:

->wsparcie specjalistów (wyłącznie po wypełnieniu stosownej dokumentacji);
->bony żywnościowo – higieniczne*; 
->pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy*;
->finansowanie noclegów*.
-> korzystanie z komputera, z możliwością dostępu do internetu, drukarki oraz telefonu – napisanie CV, szukanie pracy, kontakt z potencjalnym pracodawcą, ksero dokumentów itp.

*decyzja o udzielaniu pomocy rzeczowo – finansowej jest uzależnione od sytuacji życiowej każdej osoby zgłaszającej się o pomoc, a przede wszystkim od jej motywacji do działania i zmiany. Fundacja ma ograniczone środki na w/w wsparcie.

WAŻNE!
->Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

->Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Dyżury specjalistów Fundacji TULIPAN; 

 Poniedziałki w godz. 10:00-18:00 (radca prawny – Dagmara Rajchel)

 1. Udzielanie porad prawnych skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego.
 2. Wszechstronna pomoc rodzinie skazanego w rozwiązaniu problemów prawnych związanych z osadzeniem członka rodziny w jednostce penitencjarnej.
 3. Pomoc, doradztwo w rozwiązywaniu spraw w sądach, prokuraturach, czy organach egzekucyjnych.
 4. Pomoc w sporządzeniu stosownych pism, wniosków i innych dokumentów prawnych.
 5. Wsparcie motywacyjne w rozwiązywaniu problemów prawnych.

 

Wtorki w godz. 11:00-19:00 (coach/psycholog/doradca zawodowy – Maja Wencierska)

 1. Udzielanie porad indywidualnych w zakresie szukania pracy, szkoleń, kursów oraz wsparcie edukacyjne.
 2. Pomoc dla rodzin dotkniętych m. in. przemocą domową (spotkania rodzinne, sesje indywidualne).
 3. Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
 4. Prowadzenie rozmów aktywizujących, które maja na celu kształtowanie aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia.
 5. Uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron człowieka stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych.
 6. Wsparcie w budowaniu automotywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw.
 7. Dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją).
 8. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym i zawodowym.

 

Środy – 9:00-16:00 oraz poniedziałki – 9:00-14:00 (prezes Fundacji Tulipan, specjalista ds. penitencjarnych i postpenitencjarnych, osoba pierwszego kontaktu – Monika Skrzetuska)

 1. Wsparcie skazanych/byłych skazanych oraz członków ich rodzin we właściwym zaplanowaniu rozwiązania strategicznych problemów adaptacji i integracji społecznej w „pierwszych stawianych krokach na wolności”.
 2. Udzielanie porad dot. pomocy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, pomocy społecznej, pomocy w znalezieniu mieszkania/schroniska i innych.
 3. Udzielanie fachowego wsparcia w procesie readaptacji byłych skazanych do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.
 4. Kontakt z Sądami, Prokuraturami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Zakładami Karnymi/Aresztami Śledczymi i innymi.
 5. Pomoc w pisaniu wniosków, pism, próśb dot. uzyskania wsparcia w zakresie pomocy penitencjarnej/postpenitencjarnej.
 6. Sporządzanie i wytyczanie indywidualnych planów działania.
 7. Motywowanie do realizacji życiowych celów i dokonywania zmian.

 

Czwartki – 12:00-18:00 oraz poniedziałki 14:00-16:00 (specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień – Monika Selwesiuk)

 1. Prowadzi działania terapeutyczne związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień. 
 2. Nadzoruje pomoc korespondencyjną prowadzoną w ramach punktu konsultacyjnego.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości