e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Działania na terenie Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych

 

Specjaliści Fundacji Tulipan aktywnie działają na terenach jednostek penitencjarnych. Aktualnie cztery jednostki penitencjarne borą udział w programach fundacji: Zakład karny w Nowogardzie, Zakład Karny w Stargardzie, Zakład karny w Goleniowie oraz Oddział Zewnętrzny w Płotach. Poniżej wykaz programów oraz przyporządkowana do nich informacja o udziale danej jednostki penitencjarnej.

Rodzina ponad wszystko (ZK Nowogard)
Wyjść na prostą (ZK Nowogard, Stargard, Goleniów, OZ Płoty)
Uwolnieni od nałogu (ZK Nowogard – Oddział Terapeutyczny, ZK Stargard)
Wychodzę? Nie biorę! (OZ Płoty)

 

Rodzina ponad wszystko to pierwszy program w Polsce, gdzie rodziny (kobiety i dzieci)  mają możliwość działania w procesie resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji z mężami/ojcami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Projekt zakłada kompleksowe oraz innowacyjne na skalę Polski w tym województwa zachodniopomorskiego działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją. Zadanie publiczne jest adresowane przede wszystkim do rodzin, które narażone są na wielokrotne (z więcej niż innego powodu) wykluczenie społeczne (zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

Działania w ramach projektu:

  1. Grupa wsparcia dla skazanych (ojców) grupy wsparcia odbywają się raz w tygodniu (czwartki w godz. 9.30 – 12.30). Grupa wsparcia jest prowadzona przez specjalistę ds. rodziny (psychologa/terapeutę) oraz doradcę psychospołecznego/ specjalistę z zakresu resocjalizacji i prof. uzależnień. Spotkania o tematyce m. in.: rola ojca w życiu dziecka; rola ojca w rodzinie; przygotowanie do powrotu do rodziny i społeczeństwa; radzenie sobie ze stresem; rozwiązywanie konfliktów w rodzinie; mężczyzna jako mąż i ojciec; odpowiedzialne wychowywanie dziecka itp.
  2. Indywidualne konsultacje dla skazanych (ojców) – z uwagi na warunki pracy ze skazanymi tzn. przeprowadzanie działań na terenie jednostki penitencjarnej w warunkach pełnej izolacji, a także prowadzenie programu w formie grupowej – skazani ojcowie mają możliwość dodatkowego skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą psychospołecznym/specjalistą ds. resocjalizacji i prof. uzależnień. W trakcie spotkań skazani ojcowie mają możliwość omówienia zagadnień społeczno-obywatelskich oraz postpenitencjarnych, które z uwagi na środowisko więzienne nie zostały poruszone w trakcie spotkań grupowych.
  3. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin (matek z dziećmi) – bezpłatny wyjazd warsztatowy dla kobiet i dzieci do ośrodka szkoleniowego do Czarnocina nad Zalewem Szczecińskim. W ramach wyjazdu zrealizowane zostaną warsztaty psychoedukacyjne dla kobiet. Zajęcia będą miały na celu m. in. otworzenie się na trudne tematy dotyczące m. in. życia w związku z osobą skazaną, wychowywania dzieci, przygotowywaniu dzieci na powrót taty do domu. W trakcie spotkania rodzin w Czarnocinie (mamy + dzieci) pod okiem animatorów powstanie zarys scenariusza filmu, który będzie bazował na istocie więzi rodzinnych, który zostanie zaprezentowany skazanym przebywającym w ZK. Efektem pracy skazanych i ich rodzin będzie samodzielne nakręcenie „filmu”. Finałem akcji będzie Uroczysta „Gala­ wręczenia Oskarów”, na której zostaną wyróżnieni najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu. Na „Galę” zostaną zaproszeni m. in. aktorzy i twórcy filmowy (jako osoby wręczające nagrody nominowanym), całe rodziny oraz przedstawiciele środowiska więziennego i instytucji państwowych, angażujących się w pomoc skazanym i ich rodzinom. Z powstałego materiału powstanie także materiał instruktażowy w postaci płyty DVD zawierającej niezbędne materiały i instrukcje do realizacji podobnych przedsięwzięć w innych Zakładach Karnych. Płyty DVD zostaną przekazane skazanym oraz ich rodzinom, a także dostarczone do wszystkich jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.
  1. Spotkania animacyjne dla rodzin – całe rodziny przez okres realizacji projektu mają możliwość dodatkowego spotkania (5 godzin) na terenie zakładu karnego w Nowogardzie w ostatnie piątki każdego miesiąca. Spotkania animacyjne poza zacieśnianiem więzi rodzinnych są nastawione na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, i poznawanie sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole. Po zakończeniu spotkań animacyjnych uczestnicy będą potrafili zastosować konstruktywne instrumenty komunikacyjne w pracy zespołowej oraz zastosować niezbędne procedury do budowania zespołu (rodziny). Będą podejmowali konieczne działania naprawcze w sytuacji zakłóceń funkcjonowania zespołu. Uczestnicy nabędą kompetencje pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny współpracy i różnorodności ról, będą posiadali kompetencje w zakresie komunikatywnego formułowania i przekazywania swych myśli, opinii i wszelkich informacji, będą mieli świadomość własnych kompetencji i preferencji do pracy w zespołach. Zajęcia są oparte o cykl Kolba (doświadczenie, refleksja, teoria, pragmatyka, wszystkie zajęcia będą omawiane i podsumowywane). Metoda ta pozwala na wypracowanie trwałych efektów pracy z uczestnikami, które są niezbędne do dalszej aktywności społecznej. Praca ze scenariuszem, przygotowanie filmu, pozowali zaangażować dzieci, które będą mogły spędzić czas ze swoimi rodzicami w kreatywny oraz aktywny sposób.
  2. Grupy wsparcia dla kobiet (matek) – w ramach realizacji zadania założona jest grupa wsparcia dla rodzin. Uczestnikami grupy są kobiety – żony i partnerki skazanych. Zajęcia odbywają się regularnie raz w miesiącu (ostatni piątek każdego miesiąca). Grupa ma na celu wspieranie uczestniczek w ich dotychczasowych zmaganiach, bieżących trudnościach, będzie przestrzenią na dzielenie się emocjami. Uczestniczki w trakcie grup wsparcia mają możliwość: poznać bliżej siebie, zobaczyć, że w ich najbliższym otoczeniu są także osoby z podobnymi problemami, móc zostać wysłuchaną i uzyskać zrozumienie, poczuć się ważną dla samej siebie. Grupa wzmacnia poczucie wartości uczestniczek, bazuje na ich potencjale, wspomaga radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, motywuje do podejmowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie grup wsparcia dzieci wraz z ojcami uczestniczą w zabawach z animatorami.


 

Wyjść na prostą – program „wolnościowy”, którego zadaniem jest przygotować skazanych do wyjścia na wolność. Głównym celem działania jest zapobieganie kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępczością. Program jest przeprowadzany na terenie czterech zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych, podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie w wyznaczonych terminach: ZK Nowogard (kwiecień-maj 2017), ZK Stargard (lipiec 2017), Oddział Zewnętrzny w Płotach (wrzesień 2017), ZK Goleniów (październik-listopad 2017). Skazani biorący udział w programie mają możliwość spotkań grupowych i indywidualnych ze specjalistami Fundacji Tulipan (radcą prawnym, coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych, specjalistą ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień), kuratorami zawodowymi, specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pracownikami socjalnymi/asystentami rodzin z zachodniopomorskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

W ramach programu prowadzona jest – w siedzibie Fundacji Tulipan – zamknięta grupa wsparcia dla byłych skazanych oraz została wydana publikacja dot. programów pomocowych dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin realizowanych przez zachodniopomorskie instytucje/placówki/organizacje.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 Uwolnieni od nałogu (program resocjalizacyjno – terapeutyczny). Celem strategicznym zadania publicznego jest ograniczenie szkód, wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych przez skazanych. Program kładzie duży nacisk na zwalczanie zjawiska powrotu do przestępstwa (recydywy/multirecydywy), jest przeprowadzany na terenie dwóch zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych w wyznaczonych terminach: ZK Nowogard (maj-lipiec 2017), ZK Stargard (sierpień-październik 2017). Działanie polega  na uczestnictwie skazanych w programie składającym się ze stałych grupowych i indywidualnych spotkań terapeutycznych i resocjalizacyjno – readaptacyjnych oraz spotkań tematycznych tj.:

  1. Stałe grupowe spotkania terapeutyczne. Spotkania mają za zadanie: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień; naukę dostrzegania szkodliwości mechanizmów występujących u osób uzależnionych; zidentyfikowanie przez uczestników własnych destrukcyjnych schematów funkcjonowania; uzyskanie wiedzy o sposobach radzenia sobie z głodem alkoholowym, nikotynowym, narkotykowym, lekowym np. obniżenie napięcia emocjonalnego (lęku, wstydu, poczucia winy); uzyskanie wiedzy na temat destrukcyjnych oraz konstruktywnych sposobów przeżywania; uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z podjęcia terapii; nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
  2. Stałe grupowe spotkania resocjalizacyjno – readaptacyjne. Spotkania odbywają się w formie warsztatów, skupiając się na rozwoju oraz edukacji uczestników projektu. Celem jest całościowe przygotowanie skazanych do wyjścia na wolność, wyposażając w niezbędna wiedzę i umiejętności, które pomogą w/w w przystosowaniu się do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie, unikając ponownego wejścia w konflikt z prawem. W trakcie spotkań omawiane są najczęstsze problemy, z którymi spotykają się osoby wychodzące na wolność po odbytej karze pozbawienia wolności, a przede wszystkim będzie miał za zadanie wzbudzić w skazanych chęć do działania (motywację), bazując na posiadanych kompetencjach społeczno – zawodowych poszczególnych uczestników.
  3. Tematyczne spotkania grupowe ze specjalistami. Spotkania prowadzone przez radcę prawnego/coacha kariery/trenera kompetencji interpersonalnych i zawodowych. Zadaniem w/w specjalistów będzie omówienie najczęstszych problemów, z którymi spotykają się osoby wychodzące na wolność po odbytej karze pozbawienia wolności.
  4. Tematyczne spotkania o nazwie „Świadectwo”. Spotkania prowadzone przez byłego skazanego (alkoholika – od ponad 4 lat w abstynencji). Były skazany opowie historię swojego życia (przedstawi własne świadectwo) tzn. jak trafił do placówki karnej, jak przez to zmieniło się jego życie, co stracił, czego żałuje, jak obecnie wygląda jego życie, jak zerwał z nałogami i środowiskiem przestępczym. W ramach działania „Świadectwo” skazani wezmą udział w dyskusji na temat podejmowania działań w swoim życiu, sensu kary pozbawienia wolności, resocjalizacji, wewnętrznych zasobów tzn. silnych i słabych stron.

W ramach programu przeprowadzane są uzupełniające spotkania indywidualne dla skazanych biorących udział w stałych spotkaniach grupowych.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Wychodzę? Nie biorę! to już drugi w tym roku program na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płotach. Wcześniejszy program Wyjść na prostą! (pierwszy program przeprowadzony na terenie OZ Płoty) cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem skazanych. W projekcie wzięła udział maksymalna z możliwych ilość osób osadzonych. Informacja o Tulipanowym działaniu na terenie jednostki trafiła do pozostałych osadzonych, którzy zasygnalizowali chęć wzięcia udziału w tulipanowych spotkaniach, aby walczyć z uzależnieniami oraz ze względu na chęć zmiany swojego dotychczasowego życia. Działania na terenie jednostki penitencjarnej są prowadzone w każdy wtorek, przez:

Marka Lipińskiego – specjalistę psychoterapii uzależnień
Monikę Skrzetuską – specjalistę ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień (prezes Fundacji Tulipan).

Projekt jest realizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie oraz Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Program jest współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Program współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego