e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Działania na terenie Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych

 

Spotkania resocjalizacyjno-readaptacyjne na terenie jednostek penitencjarnych (grupowe)

 

Spotkania grupowe ze skazanymi są przeprowadzane przez pracowników Fundacji TULIPAN i Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN. Celem spotkań jest propagowanie pomocy postpenitencjarnej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej, pomocy terapeutyczno-psychologicznej i zachęcenie do dalszej współpracy z Fundacją TULIPAN. Liczba godzin i spotkań w jednostce penitencjarnej jest zawsze dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdej z jednostek penitencjarnych.

 

Spotkania indywidualne na terenie jednostek penitencjarnych w ramach art. 164 Kodeksu Karnego Wykonawczego* – przygotowanie do wolności, objęcie programem wolnościowym

 

Działania polegają na organizacji i przeprowadzeniu na terenie jednostek penitencjarnych spotkań indywidualnych dla skazanych, którzy znajdują się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przewidywanym zwolnieniem z zakładu karnego/aresztu śledczego. Jednostki penitencjarne objęte pomocą to zakłady karne/areszty śledcze, które znajdują się w najbliżej Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie (do 200 km). Spotkania ze specjalistami prowadzone są cyklicznie przy stałym wsparciu Służby Więziennej. Skazani są rekrutowani i  doprowadzani na spotkania przez Służbę Więzienną. Specjaliści wyznaczeni do pomocy to wyłącznie pracownicy Fundacji TULIPAN (prawnik, psycholog, terapeuta, psycholog/seksuolog, doradca zawodowy/pośrednik pracy, specjalista ds. pomocy postpenitencjarnej i socjalnej. Spotkania z osadzonymi prowadzone są bez nadzoru funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zadaniem specjalistów jest całościowe wyposażenie skazanych w niezbędna wiedzę, która pomoże ww. w przystosowaniu się do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie, unikając ponownego wejścia w konflikt z prawem. Specjaliści w trakcie spotkań indywidualnych omawiają najczęstsze problemy z którymi spotykają się osoby wychodzące na wolność po odbytej karze pozbawienia wolności. Specjaliści przed każdym cyklem spotkań indywidualnych w danej jednostce wspólnie omawiają własne działania, poprzez co tworzą schemat pracy, pozwalający przeprowadzić spotkania indywidualne w sposób rzetelny, konkretny, wyczerpujący, zrozumiały, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczestników.

 

*Zgodnie z art. 164 KKW – okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub podmiotami, o których mowa w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych, § 1. Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja penitencjarna).