e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Erasmus+ Razem możemy więcej!

 

Autorski program Fundacji Tulipan pn. RAEM MOZEMY WIĘCEJ! to jedyne takie działanie w Polsce, które z pewnością przyczyni się do wzbogacenia wiedzy w  zakresie pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami. Program jest odpowiedzią na sygnały wielu specjalistów, którzy nie do końca odnajdują się w pracy z ww. grupą społeczną

Cel główny?

Głównym celem programu jest opracowanie modelu programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami dla edukatorów osób dorosłych, podnoszący ich kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z ww. grupą społeczną

Dla kogo?

Bezpośrednią grupą odbiorców są edukatorzy osób dorosłych, którzy mają znaczący wpływ na ponowną readaptację społeczną byłych osadzonych i ich skuteczne funkcjonowanie w społeczeństwie. W szczególności będą to osoby mające trudności ze współpracą z byłymi skazanymi i ich rodzinami, z powodu towarzyszącego im strachu/lęku, stereotypowego myślenia, a przede wszystkim braku wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. komunikowania się. Grupa pośrednia: byli skazani i ich rodziny (w związku z tym, że edukatorzy właśnie z nimi pracują); osoby wychodzące z jednostek penitencjarnych i ich rodziny chcące skorzystać z pomocy edukatorów dla osób dorosłych, w celu rozwiązania bieżących problemów.

Główne założenie wspólnego działania?

Przeciwdziałanie przestępczości, poprzez zastosowanie działań zmierzających do zwiększenia wiedzy i kompetencji osób pracujących i chcących pracować w obszarze wsparcia byłych skazanych i ich rodzin. Program modelu pracy, nad którym zamierzamy pracować przez cały okres realizacji projektu, będzie miał za zadanie przekazać zainteresowanym obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz wzbudzić w nich chęć współpracy z tą niewątpliwie trudną grupą społeczną. Eksperci zaangażowani w działanie na co dzień pracują, kształcą się i zdobywają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy postpenitencjarnej. W gronie osób odpowiedzialnych za tworzenie programu modelu pracy, będą także byli skazani (podopieczni Fundacji TULIPAN, którzy dzięki działaniom pomocowym Fundacji i Ośrodka Tulipan- zmienili swoje życie).

Działania zrealizowane w trakcie programu?

1) Zostanie nawiązana współpraca Wnioskodawcy z 2 Partnerami (z Polski i Niemiec);

2) Odbędą się 2 wizyty studyjne/robocze (POLSKA/NIEMCY), gdzie każda z organizacji przedstawi dotychczasowy program modelu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami m.in pokaże partnerowi jak na co dzień wygląda jego działalność, jakie autorskie projekty zrealizował i realizuje, co ukarze dotychczasowe osiągnięcia organizacji wypracowane w obszarze pracy z byłymi więźniami i ich bliskimi i inne;

3) Każda z organizacji po 2 wizytach studyjnych/roboczych rozpocznie 6 miesięczne testowanie programu partnera w swojej organizacji (w Polsce zostanie przetestowany model pracy z Niemiec, w Niemczech natomiast model pracy stosowany dotychczas w Polsce);

4) W tym samym czasie rozpocznie się 6 miesięczna partnerska współpraca w zakresie opracowywania spójnego modelu programu pracy, popartego wnioskami z testowania oraz zdobytą w trakcie trwania projektu – wiedzą merytoryczną i praktyczną;

5) Praca w ramach projektu zostanie udokumentowana w formie audiowizualnej (film) – powstały materiał będzie służył jako źródło informacji o Partnerach, wspólnych działaniach, wypracowanych założeniach;

6) Przeprowadzona zostanie ewaluacja, która pozwoli zweryfikować, czy założone na początku projektu oczekiwania wszystkich partnerów zostały spełnione (ex-ante, ex-post);

7) Prowadzona będzie promocja projektu na kanałach Wnioskodawcy oraz Partnerów – społeczność informowana będzie o realizowanym projekcie i jego postępach;

8) Prowadzone będą działania upowszechniające – nawiązywany będzie kontakt z edukatorami osób dorosłych w celu zapoznania się ze stworzoną publikacją i możliwością wdrażania jej w swojej pracy.

RAZEM MOŻEMY WIECEJ!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fragment wizyt studyjnych w Hamburgu i Areszcie Śledczym w Szczecinie. Niebawem pełen film!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fragment spotkań online!