e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

NIE SKREŚLAM. POMAGAM!

 

Działania prowadzone w ramach programu rozszerzają ofertę Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie.
W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby niekwalifikujące się do pomocy Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie.

W ramach działania prowadzone są konsultacje indywidualne ze specjalistami  (obowiązują zapisy).

 

POMOC STACJONARNA:

  • Indywidulna pomoc specjalisty ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Wsparcie w procesie readaptacji do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.
  • Indywidualna pomoc prawnika. Pomoc w rozwiązaniu spraw prawnych, które mają znaczący wpływ na sytuację życiową osoby indywidualnej, a w szczególności całej rodziny.
  • Indywidualna pomoc terapeuty ds. uzależnień. Działania terapeutyczne związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień dla byłych skazanych i ich rodzin.

 

Indywidualna pomoc kuratora zawodowego (NOWOŚĆ!)

W ramach pomocy podejmowane są niezbędne działania zmierzające do uzyskania pomocy postpenitencjarnej. Kurator podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, tj. bezdomność, brak środków do życia, eksmisja, dozór elektroniczny/grzywna/kara pozbawienia wolności, przemoc w rodzinie. Specjalista będzie szukał natychmiastowych i najbardziej realnych rozwiązań, kontaktując się z instytucjami/organizacjami/placówkami zewnętrznymi, celem partnerskiej pomocy dla osoby znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

 

Indywidualna pomoc mediatora (NOWOŚĆ!)

Pomoc mediatora w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych utrzymującymi się zadłużeniami. Działanie mają za zadanie objąć swoim zakresem obszary takie jak: – mediacje bankowe – pomoc mediatora w sprawach zaległości z tytułu pożyczek bankowych, – mediacje mieszkaniowe – pomoc mediatora w przeciwdziałaniu eksmisji z mieszkania lub pomoc w ubieganiu się o rozłożenie na raty lub umorzenie długów mieszkaniowych, – mediacje urzędowe – pomoc mediatora w sprawach np. zaległości z tytułu podatków i opłat urzędowych.

 

GRUPA WSPARCIA (ŚRODY 16:00-19:00, FUNDACJA TULIPAN/ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 63 – PIETRO 4, BUDYNEK PCK)

Grupa wsparcia pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” to miejsce dla osób  które opuściły jednostki penitencjarne i ich bliskich. Spotkania od lat służą wspieraniu uczestników w ich zmaganiach, bieżących trudnościach, a także są przestrzenią na dzielenie się emocjami.

Grupę  prowadzi TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ i ANIMATOR CZASU WOLNEGO.

 

POMOC NA TERENIE JEDNOSTEK PENITENCJARNYCH:

W ramach programu w  każdej jednostce penitencjarnej w woj. zachodniopomorskim podległej pod OISW Koszalin, organizowane są cykliczne spotkania grupowe dla skazanych przygotowujących się do opuszczenia jednostki penitencjarnej (art. 164).

 

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego