e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Nie bój się zmiany na lepsze

„Nie bój się zmiany na lepsze. ZASTOPUJ z TULIPANEM!”  to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Projekt polega na udzieleniu wsparcia w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2023 młodym osobom (w wieku 15-29 lat) z województwa zachodniopomorskiego, które opuszczają lub przygotowują się do opuszczenia jednostek penitencjarnych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz pieczy zastępczej. Zadanie przewiduje wieloaspektowe formy pomocy w formie grupowej i indywidualnej służące skutecznej readaptacji społecznej.

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją ZASTOPUJ z Koszalina jest pomoc w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej osób młodych, wsparcie w poprawie sytuacji życiowej, zapobieganie ponownemu powrotowi do przestępstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dzięki realizacji niniejszego projektu osoby młode będą miały możliwość podjęcia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zostaną objęte wsparciem, które w instytucjach jest ograniczone. Naszym celem jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w odkrywaniu ich własnego potencjału i w dążeniu do zmiany.

Działania w ramach projektu:

INDYWIDUALNA POMOC PRAWNA

Udzielanie indywidualnych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pomoc/doradztwo w rozwiązywaniu spraw w sądach, prokuraturach, organach egzekucyjnych – sporządzeniu stosownych pism/wniosków i inne,  w celu wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie.

INDYWIDUALNA POMOC AKTYWIZACYJNO – ZAWODOWA

Pomoc będzie świadczona indywidualnie oraz grupowo w zakresie poruszania się po rynku pracy: od aktywnego poszukiwania pracy po pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, czy możliwości dokształcania się. Celem jest aktywizacja, odnajdywanie potencjału zawodowego, motywowanie do zmian, uświadomienie swoich praw względem pracodawcy, ale przede wszystkim wspieranie przedsiębiorczości. Podczas ww. konsultacji uczestnicy uzyskają wsparcie w zakresie: określenia potencjału zawodowego, analizy rynku pracy, informacji odnośnie prawa pracy, pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub przygotowania biznes planu, wspieranie przedsiębiorczości, wyszukania odpowiednich źródeł finansowania działalności gospodarczej. Specjalista będzie wprowadzał w swoją pracę, działania zmierzające do nabycia umiejętności do korzystania z nowych technologii, tak aby podopieczni fundacji mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim.

W ramach projektu dodatkowo przeszkolonych zostanie minimum 30 osób młodych z tematyki:

  • profesjonalna obsługa klienta,
  • podstawowe techniki sprzedażowe,
  • asertywność,
  • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  • opanowanie w trudnych sytuacjach,
  • komunikacja interpersonalna,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zarządzanie czasem
  • kreatywne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów
  • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

Pomoc indywidualna w ramach projektu obejmuje: pomoc prawną, aktywizacyjno – zawodową, terapeutyczną, motywacyjno – wspierającą, w tym wsparcie w stworzeniu i realizowaniu indywidualnego planu działania. W ramach wsparcia grupowego dla uczestników projektu oferujemy działania realizowane przez naszego partnera – Fundację ZASTOPUJ z Koszalina: warsztaty animacji czasu wolnego, spotkania readaptacyjno – terapeutyczne pn. świadectwa. Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją ZASTOPUJ z Koszalina jest pomoc w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej osób młodych, wsparcie w poprawie sytuacji życiowej, zapobieganie ponownemu powrotowi do przestępstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dzięki realizacji niniejszego projektu młodzież będzie miała możliwość podjęcia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zostanie objęta wsparciem, które w instytucjach penitencjarnych jest ograniczone. Naszym celem jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w odkrywaniu ich własnego potencjału i w dążeniu do zmiany.

INDYWIDUALNA POMOC TERAPEUTYCZNA

Terapeuta ds. uzależnień i przemocy w rodzinie będzie świadczył wsparcie terapeutyczne przez cały okres realizacji projektu, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu. Jego zadaniem będzie podnoszenie kompetencji społecznych uczestników, co ma na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym problemom uzależnień.

INDYWIDUALNA POMOC MOTYWACYJNO – WSPIERAJĄCA

Specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień we współpracy ze specjalistą ds. interwencji kryzysowej (osobą pierwszego kontaktu) będą prowadzili działania, mające na celu udzielanie fachowego wsparcia w procesie readaptacji do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego; uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron człowieka stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych; motywowanie do realizacji życiowych celów i dokonywania zmian; nauka transformowania nawyków i nastawień poznawczych; wsparcie w budowaniu automotywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw; dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją); doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym i zawodowym; kształtowanie postawy asertywnej; nauka technik radzenia sobie ze stresem; rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu codziennych problemów.

W ramach wsparcia uczestnicy projektu uzyskają pomoc w stworzeniu i realizowaniu indywidualnego planu działania. Specjaliści będą w stałym kontakcie z uczestnikami projektu angażując ich m.in w aktywność społeczną.

WARSZTATY ANIMACJI CZASU WOLNEGO – REZALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ZASTOPUJ (PARTNERA)

Warsztaty animacji czasu wolnego będą odbywać się w kawiarni społecznej w centrum Szczecina. Spotkania otwarte dla uczestników spotkań indywidualnych. Spotkania mają na celu pokazanie osobom młodym jak kreatywnie spędzać czas, jak również wspierać uczestników w ich zmaganiach, bieżących trudnościach. Omawiane będą wydarzenia mające miejsce w życiu uczestników, podejmowane będę problemy opiekuńczo wychowawcze. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać bliżej siebie, zobaczyć że w ich najbliższym otoczeniu są także osoby z podobnymi problemami, móc zostać wysłuchanym i uzyskać zrozumienie, poczuć się ważną dla samej/samego siebie. Grupa będzie wzmacniać poczucie wartości uczestników, bazować na ich potencjale, wspomagać radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, motywować do podejmowania aktywności. Udział w warsztatach dostarczy uczestnikom użytecznych informacji, skłoni do relacjonowania własnych doświadczeń związanych z problemami, z którymi borykają się na co dzień , pomoże to w zwalczaniu bezradności wobec trapiącego ich problemu i trudnej sytuacji życiowej, a także wesprze w budowaniu siły, nadziei i poczucia własnej wartości. Ponadto grupy wsparcia pozwolą na aktywizację osób młodych, pozwalając im zrozumieć i nawiązać kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach.

SPOTKANIA READAPTACYJNO – TERAPEUTYCZNE PN. ŚWIADECTWA – REZALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ZASTOPUJ (PARTNERA)

Spotkania readaptacyjno – terapeutyczne będą odbywać się w kawiarni społecznej w centrum Szczecina. Spotkania otwarte dla uczestników spotkań indywidualnych. Podczas spotkań byli skazani przedstawiać będą historię swojego życia m.in będą odpowiadać jak trafili do jednostki penitencjarnej, jak przez to zmieniło się ich życie, co stracili, czego żałują, jak obecnie wygląda ich życie, jak zerwali z nałogami i środowiskiem przestępczym. Każdorazowo spotkanie będzie moderowane przez specjalistę ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, który będzie czuwał nad organizacją spotkań, a także rozmawiał z młodzieżą o konsekwencjach łamania prawa.

 

Odwiedź profil na Facebooku! https://www.facebook.com/NieBoj/