e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Drogie Tulipany! Pragniemy poinformować, że Fundacja Tulipan w 2019 roku będzie dysponowała jeszcze większym wsparciem dla osób które chcą zmienić swoje dotychczasowe życie.

Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości po raz kolejny wysoko ocenił naszą dotychczasową pracę i zlecił do realizacji działania mające na celu pomoc w ponownej readaptacji społecznej skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom.

Wszystkie działania będą realizowane w Punkcie Konsultacyjnym dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin TULIPAN przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie (siedziba Fundacji TULIPAN).

1. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności (jednostki podlegające pod OISW w Szczecinie):

  • pomoc korespondencyjna specjalistów (działanie jest realizowane cyklicznie od 2013 roku).

2. Skazani opuszczający zachodniopomorskie jednostki penitencjarne (podlegające pod OISW w Szczecinie):

  • wsparcie specjalistów (na postawie zawieranego kontraktu socjalnego),
  • bony żywnościowo – higieniczne,
  • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,
  • finansowanie noclegów.

WAŻNE!
Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

3. Rodziny skazanych:

  • wsparcie specjalistów (na postawie zawieranego kontraktu socjalnego),
  • bony żywnościowo – higieniczne,
  • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,
  • finansowanie noclegów.

WAŻNE!
Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Działania realizowane przy współpracy z jednostkami penitencjarnymi i kuratorami zawodowymi.

Decyzja o udzielaniu pomocy rzeczowo – finansowej jest uzależniona od sytuacji życiowej każdej osoby zgłaszającej się o pomoc, a przede wszystkim od jej motywacji do działania i zmiany.

Do dzieła Tulipany!

 

Działanie finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości