e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Grupowe spotkania interwencyjne

 

Pomoc w postaci grupowych spotkań interwencyjnych dla byłych skazanych,a także dla członków rodzin osób pozbawionych wolności „Razem będzie łatwiej”.

Wsparcie tego typu będzie polegało na pomocy osobą samotnym. które opuściły jednostki penitencjarne, a także tym, których bliscy odbywają karę pozbawienia wolności. Pomoc w tej formie ma za zadanie wspomóc w/w w zwalczaniu bezradności wobec trapiącego problemu i trudnej sytuacji życiowej, a także wesprzeć w budowaniu siły, nadziei i poczucia własnej wartości. Ponadto udział w działaniu pozwoli w/w zrozumieć i nawiązać kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach.  Spotkania będą prowadzone przez specjalistę ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej oraz terapeutę uzależnień.

Do zadań specjalisty ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej będzie należało:

 • prowadzenie indywidualnych/grupowych spotkań interwencyjnych dla byłych osadzonych i ich najbliższych „Razem będzie lepiej”,
 • udzielanie wsparcia w procesie readaptacji do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,
 • uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron człowieka stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych,
 • motywowanie do realizacji życiowych celów i dokonywania zmian,
 • nauka transformowania nawyków i nastawień poznawczych,
 • wsparcie w budowaniu automotywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw,
 • dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją),
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym i zawodowym,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • nauka technik radzenia sobie ze stresem,
 • rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Rolą terapeuty uzależnień będzie:

 • współprowadzenie grup wsparcia dla byłych skazanych,
 • prowadzenie programu trzeźwienia – programu 12-stu kroków,
 • przedstawienie historii własnego życia (świadectwo),
 • ukazanie uczestnikom programu wartości trzeźwości, wolności, rodziny,
 • zmobilizowanie uczestników programu do próby analizy własnego zachowania w stosunku do siebie i bliskich,
 • zmotywowanie uczestników programu do życia zgodnego z prawem,
 • wyciągnięcie pozytywnych wniosków przez uczestników z przeprowadzanych spotkań (grup wsparcia),
 • aktywizacja społeczna byłych skazanych.